هزینه یابی کایزن

زمان انتشار: 15 شهریور

تعیین قیمت تمام شده محصول، یک تخصص و فن است، رشته اي از دانش بشري است که تحت عنـاوین حسـابداري صـنعتی، حسـابداري مدیریت، اصول هزینه یابی و مواردي از این قبیل مطرح میشود. هزینه یابی از آن جهت به عنوان بازوي توانمند مدیریت محسوب مـیشـود که اطلاعات مؤثري در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، شرکت در مناقصـات، تخصـیص ظرفیـت هـاي تولیـدي بـه محصـولات سـودآور و راهبري، سرمایه گذاري جدید براي توسعه ظرفیت هاي تولیدي در اختیار مدیران عالی قرار میدهد. یکی از الزامات اساسـی سـازمان هـا و واحدهاي پیشرو که توانسته اند به حیات خود ادامه داده و همواره در مسیر رشد و توسعه قـرار گیرنـد و در رقابـت هـاي جهـانی نقـش فعـال داشته باشند مجموعه هایی هستند که داراي سیستم هزینه یابی مؤثر و مناسبی بوده اند. هدف اولیه از بکارگیري هر سیستم هزینه یابی، دستیابی به هزینه محصولات و خدماتی است که تولید و ارائه میشـود. سیسـتم هزینـه یـابی باید در عمل، اقتصادي و مقرون به صرفه باشد و بتواند به تخصیص مبلغ هزینه ها به هر یک از محصولات و خدمات به گونه ي منجـر شـود که هزینه منابع لازم براي ساخت آن محصولات را به نحوي معقول انعکاس دهد، نظـر بـه فـنآوری هـاي مختلـف سـاخت، تولیـد و ترکیـب محصولات، سیستم هاي هزینه یابی در واحد هاي تولیدي و خدماتی مختلف، متفاوت است.

هزینه یابی کایزن (Kaizen Costing)

کایزن در زبان ژاپنی به معناي بهبود و به پویایی مستمر یا تحولی دائمی است که به مشابه یک فرهنگ فراگیر، به برخی از عمده ترین مسائل بشري از اندیشه هاي آموزشی، امور آموزشی و تحقیق گرفته تا کار و تولید در عرصه هاي گوناگون فردي و اجتماعی تسري مییابد ایـن فرهنگ سازمانی سبب شده است که در سازمان هاي ژاپنی کارمند از مدیر و مدیر از اندیشه اعضاء سازمان بهره مند گردد. فعالیت در هزینه یابی کایزن دو نوع هستند: فعالیت  هایی که تحت سیستم حسابداري شرکت سازماندهی مـیشـوند و فعالیـت هـاي کـایزن در کارگاه.

سه نوع هزینه یابی کایزن براي محصول مشخص وجود دارد:

 1. هزینه یابی کایزن براي محصول مشخص که در آن هدف، جبران عقب ماندگی از اهداف هزینه یابی هدف است تـا ایـن اهـداف بطـور کامل برآورده شوند.
 2. هزینه یابی کایزن براي محصول مشخصی که در آن هدف سودآور کردن مدل هاي غیرسود ده است.
 3. هزینه یابی کایزن براي محصول مشخص با کمیته هاي واحد مشخص.

کایزن شیوه برخورد مدیران ژاپنی و برداشت خاص ایشان از مدیریت کیفیت جامع (TQM) اسـت کـه در حـال حاضـر در 600 شـرکت ژاپنی بکار گرفته شده است. کایزن همانند کنترل کیفیت و سیستم پیشنهادي به عنـوان یـک روش جهـت دسـتیابی بـه توسـعه در بسـیاري از کشورهاي دنیا شناخته شده است. ماهیت عملیات کایزن داراي پیچیدگی و دستورالعمل هـاي پیچیـده نیسـت و تقریبـاً نیـاز بـه زمـان جهـت تجهیز و راه اندازي ندارد، این سادگی باعث میشود که تمامی کشورها، بدون توجه به نوع و حجم فعالیت هـاي خـود بتواننـد از ایـن شـیوه استفاده کنند. برخلاف هزینه یابی هدف که از کاهش هزینه ها در مرحله طراحی و توسعه محصول حمایت میکند و به دنبال کاهش هزینه ها بـه سـطحی پایین تر از سطح هزینه هاي قبلی در مرحله تولید محصولات موجود است، در سیستم هزینه یابی کایزن از کارگران انتظار میرود کـه بطـور مداوم هزینه ها را کاهش دهند و کارایی را بالا ببرند. هزینه یابی استاندارد بر رسیدن به بهاي تمام شده استانداردي که مدیریت تعیین میکند تمرکز دارد در حالیکه هزینه یابی کایزن روي کاهش مداوم هزینه ها متمرکز است.

روش هزینه یابی کایزن در حسابداري و نقش آن در کاهش بهاي تمام شده

افزایش و پیچیدگی اقتصاد و تجارت درجهان کنونی و رشد و شکوفایی در فعالیت هاي اقتصادي، نگاه سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان بخش هاي دولتی وخصوصی را بیش از پیش به اطلاعات حسابداري معطوف نموده است. در دوران معاصر نقش حسابداري بویژه بهاي تمام شده محصول براي کاهش هزینه و افزایش راندمان و نهایتاً افزایش بهره وري گسترده تر شده است امروزه شرکت ها با بکارگیري روش هاي هزینه یابی سعی دارند با مدیریت نمودن هزینه ها وکاهش هزینه هاي تولید، خود را در زمره شرکت هاي موفق و پیشرو قراردهند ازجمله این روش هاي هزینه یابی می توان به روش هاي هزینه یابی برمبناي فعالیت، هزینه یابی برمبناي کیفیت، هزینه یابی برمبناي هدف، هزینه یابی استراتژیک و هزینه یابی کایزن اشاره نمود.
دیر زمانی نیست که در نتیجه تحولات و پیشرفت هاي اقتصادي کشور، مطرح شدن مسئله رقابت و دستیابی به بلوغ صنعتی که لازمه آن درگیر شدن حسابداري صنعتی (بهاي تمام شده) در صنایع و سازمان هاي کشور است، استفاده از روش هاي حسابداري صنعتی مورد توجه دستگاه ها و سازمان هاي صنعتی کشور قرار گرفته است. ایجاد زمینه تصمیم سازي در سازمان، سنجش مسئولیت و کنترل فرآیند، کنترل انحرافات عملکرد تولید، امکان کنترل فعالیت ها، هزینه ها و مدیریت بر زمان را می توان در زمره مهم ترین ضرورت هاي استفاده از حسابداري صنعتی (بهاي تمام شده) در صنایع و سازمان هاي مختلف برشمرد متاسفانه دراکثر صنایع ما به حسابدار بطور اعم و به بهاي تمام شده محصول بطور اخص، اهمیت چندانی داده نمی شود و به همین دلیل است که در بحث استفاده ازتکنیک هاي حسابداري در کاهش بهاي تمام شده تلاش چشمگیري صورت نگرفته است.


مدیران سازمان ها از اطلاعات قیمت تمام شده براي:

 • استفاده از اقلام بهاي تمام شده جهت ساخت یا توقف تولید یک محصول و اثرات آن برمشتریان
 • استفاده از بهاي تمام شده جهت قیمت گذاري محصولات تولیدي و توانایی رقابت دربازار آزاد
 • شناسایی فرصت ها یا نیازها جهت بهبود طراحی فرآیند وطراحی محصول و فرآیند عملیات تولیدمی توانند به نحو مطلوب به نفع سازمان خود بهره جویند

کایزن (KAIZEN) چیست؟

کایزن یک واژه واصطلاح ژاپنی و از ترکیب ( KAI+ZEN) به معناي بهبود مستمر و تدریجی می باشد که توسط آقاي Massaki Imai در سال 1986 ارائه گردید. در واقع کایزن براین فلسفه استوار است که براي ایجاد بهبود در سازمان لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاري و یا ناگهانی باشیم بلکه هرنوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته ومستمر و پایدار باشد، ارتقاي بهره وري را درسازمان به ارمغان خواهد آورد.


درنگاه کایزنی براي تحقق بهبود تدریجی ومستمر درسازمان باید سه اقدام اساسی زیر صورت گیرد:

 • کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزش تولیدي ندارند باید حذف گردند. مودا (MUDA)
 • فعالیت هایی که به شکلی در جاي دیگري به صورت موازي انجام می شوند با یکدیگر تلفیق شوند. موري (MURI)
 • آن دسته از فعالیت هایی که براي تکمیل وبهبود سطح کیفی خدمات لازمند به فعالیته اي سازمان افزوده شوند. مورا (MURA)

مفاهیم کایزنی 

کایزن به مفهوم بهسازي و بهبود مستمر برسه بعد استوار است:
 • بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات
 • به صفر رسانیدن ضایعات
 • تأمین رضایت مشتري
به منظور دستیابی به این اهداف همۀ اعضاي سازمان باید در مورد بهینه سازي مسـتمر در خـود احسـاس تعهـد نماینـد. در فلسـفه کـایزن بـه رضایت مشتري توجه خاصی می شود و فرض را بر آن میگذارد که تمام فعالیت ها و بهبودها باید به رضـایت مشـتري منجـر گـردد. بـراي دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف از روش هاي سه گانه زیر استفاده میشود که به مثلث وران معروف است:
 • کنترل کیفیت
 • بهبود کیفیت
 • تضمین کیفیت 
کایزن روي تغییرات تدریجی در فرایندها تأکید دارد و در مقایسه با دیگـر روش هـا بسـیار کـم هزینـه اسـت، امـا در مجمـوع بـه تحـولات شگرفی می انجامد. فلسفه کایزن بر این اصل استوار است که شیوه زندگی انسان – شغلی، اجتماعی، خـانوادگی – مـیبایـد پیوسـته بهبـود یابــد.
پیام استراتژي کایزن را میتوان در این جمله خلاصه کرد:

حتـــی یـــک روز را نیـــز نبایـــد بـــدون ایجـــاد نـــوعی بهبـــود در یکـــی از بخـــشهـــاي شـــرکت یـــا ســـازمان ســـپري کـــرد“.

مدیریت از دو عنصر
نگهداري و بهبود تشکیل شده است. نگهداري به فعالیت هاي تـداوم بخـش اسـتانداردهاي موجـود در تکنولـوژي، مدیریت و غیره اطلاق میشود. بهبود نیز به تدابیري اطلاق میشود که براي بهبود این استانداردها به کـار گرفتـه مـیشـود. از طرفـی بهبـود شامل کایزن و نوآوري است. کایزن به اصلاحات جزئی به عمل آمده در وضع موجود از طریق تلاش هاي بی وقفه مربوط است و نوآوري به اصلاحات کلی ناشی از سرمایه گذاري وسیع در تکنولوژي اطلاق می گردد. میتوان عنوان کرد که رضایت خاطر، دشمن شماره یک کایزن است.
اعتقاد به اصلاح و بهسازي در عمق جان ژاپنی ها ریشه دوانیده است و این باور را میتوان در ضرب المثل سالخوردگان ژاپنی یافت که مـیگویند: اگر شخصی را بعد از سه روز دیدید باید به دقت بررسی کنید که در این مدت چه تغییراتی در او بوجود آمده است. ایـن گفتـه بـر این مطلب تاکید دارد که هر شخصی در هر لحظه باید تغییر و البته بهبود یابد. بی درنگ به یاد جمله شیوا و زیبای حضرت علی (ع) که خود یک شعار کایزنی است, که میفرمایند: 

“هــر کســی کـــه دو روز آن مثــل هـــم باشــد در ضـــرر و زیــان اســـت. (نهــج البلاغــه )”.

مراحل اجراي طرح هزینه یابی کایزنی

برای ارای دقیق طرح هزینه یابی کایزنی ضروری است مراحل زیر به تربیت در  سازمان انجام پذیرد:

 • شناخت مشکلات وضع موجود
 • چاره جویی
 • تجزیه و تحلیل مشکل
 • ردیابی یا مشخص نمودن علل مشکل 
 • پیش بینی و مشخص نمودن تدابیر لازم
 • به اجرا درآوردن راه حل
 • ارزیابی نتایج

کاربرد هزینه یابی کایزن درکاهش بهاي تمام شده

همانطورکه گفته شد کایزن یک واژه و اصطلاح ژاپنی به معناي بهبود مستمر می باشد.مدیران ژاپنی تغییر بی وقفه کاهش بهـاي تمـام شـده در طی مرحله تولید چرخه عمر محصول را به عنوان هزینه یابی کایزن توصیف می کنند. کایزن برهرچه کارآ تر کردن فرآیند هاي تولید و ارائه خدمات تأکید دارد. جوهر و درون مایه اصلی مفهوم کایزن که امروزه عمیقاً در طرز تفکر ژاپنی ها ریشه دوانده است و ژاپنـی هـا آن را به عنوان یک استراتژي برگزیده و در تمامی زمینه ها ازآن بهره می جویند، درحقیقت خواستگاه ایدئولوژي تـلاش و پیشـرفت مـداوم بشر است، علاوه بر هزینه یابی هدف، هزینه یابی کایزن نیز توسط شرکت هاي ژاپنـی بـه عنـوان مکانیسـم کـاهش و اداره هزینـه هـا اسـتفاده میشود. کایزن عبارت است از بهبود فرآیند مبالغ تفاضلی به جاي نوآوری هاي عظیم است وتفاوت اصلی بین هزینه یـابی هـدف وکـایزن آن است که هزینه یابی هدف درمرحله طراحی به کاربرده می شود، درحالیکه هزینـه یـابی کـایزن در مرحلـه تولیـد بـه کـار بـرده مـی شـود.
درهزینه یابی هدف بحث اصلی طراحی تولید وکاهش هزینه هاي آن است ولی درهزینه یابی کایزن بحث در فرآیند تولید است. درهزینـه یابی کایزنی تمام نیروها در جهت کاهش هزینه هاي تولید محصول بسیج می شوند. در کـایزن بـراي هـر فرآینـدي، کـاهش هزینـه هـدف است . بنابراین براي دست یافتن به این هدف ازتحلیل ارزشی که شکلی از مهندسی ارزش اسـت اسـتفاده مـی شـود. در شـرکت سـومیتومو ژاپن که از سیستم هزینه یابی کایزن استفاده می شود روند کاهش بهاي تمام شده بر عهده نیروي کار کارخانه است و به ایـن جهـت اسـت که کارکنان کارخانه، خود به تهیه اطلاعات مـورد نیازشـان در مـدیریت هزینه می پردازند و سـپس برخی از ایـن اطلاعات براي تهیه گزارشهاي مالی توسط دایـره حسـابداري مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

جامعۀ صنعتی در حال پیشرفت و ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات اسـت. بنـابراین همـواره بایـد بـه دنبـال یـافتن راه حـل
هـاي کاراتر و سود بخش تر براي تولید محصول و انجام خدمات باشیم، در دنیاي رقابتی اخیر بهاي تأخیر در بکارگیري روش هاي اصـلاح شـده مدیریتی کمتر از بهاي تأخیر بکارگیري آخرین تکنولوژي ها نیست.
کایزن یک شیوة مدیریتی ژاپنی است که براساس دیدگاه هاي دکتر دبلیو . اي . دمینگ و دکتر جی.ام.جـوران (اسـاتید رشـتۀ مـدیریت در
آمریکا) شکل گرفته است و بعدها با استفاده توسط ژاپن کلید قدرتمتد رقابت آنها گردید.

کایزن و کنترل کیفیت جامع (TQM)

کنترل کیفیت جامع شامل فعالیت هاي سازمان داده شده کایزن است که با مشارکت کلیه کارکنان شرکت و در سـطحی فراگیـر و گسـترده در پی بهبود مستمر عملکرد شرکت در تمامی بخش ها و قسمت هاي مختلف کاري است.
کنترل کیفیت جامع جنبشی است که بر بهسازي عملکرد مدیریت تمرکز یافته و شامل موارد زیر است:
 • تضمین کیفیت
 • کاهش هزینه ها
 • حفظ سهم از بازار
 • رعایت دقیق برنامۀ زمانی تحویل کالا
 • افزایش ایمنی
 • ساخت تولیدات جدید
 • افزایش بهره وري
 • مدیریت عرضۀ کالا و محصولات
براي تحقق کنترل کیفیت جامع به ابزارهایی نیاز است که اغلب آن را ابزار هفتگانه مینامند.

کایزن و سیستم پیشنهادات

این سیستم بر این اصل استوار است که اغلب پیشنهادهاي سازنده از بطن کارگرانی برخواهد خواست کـه درگیـر فعالیـت در کارخانـه مـی باشند و مشکلات را نیز از نزدیک لمس کرده باشند. ویژگی مهم این فعالیت افزایش سطح استانداردها به واسطۀ اجراي پیشنهادهاي رسیده است و استاندارد جدیدي که با میل و اراده و پیشنهاد خود کارگر به وجود آمده بوسیلۀ خود او رعایت و مورد توجه خاص قرار مـی گیـرد. در این سیستم هم از نیروي فکري و هم از نیروي بدنی کارگر استفاده می شود در اندیشه کایزنی، در وهله اول نتیجه اقتصـادي پیشنهادات از اهمیت چندانی برخوردار نیست بلکه تأکید بر سود ناشی از تقویت روحیه مشارکتی سازنده کارکنان است.

کایزن در برابر نوآوري

قبله گاه مدیریت غربی نوآوري و جهش هاي بزرگ است. نوآوري به دگرگونی هاي عمده در زمینـه پیشرفتهاي تکنولوژي یا مفاهیم جدید مدیریتی یا شیوة تولید اطلاق می گردد و پدیدهاي آنی است. در مقابل کایزنِ ژاپنی، پیشرفتی مداوم، بی وقفـه و آرام اسـت. کـایزن همچون بستري است که تغییرات اندك و مداوم را در خود پرورش می دهد.
البته کایزن نوآوري را رد نمی کند بلکه آن را تعدیل و تکمیل می نماید.
نمودار زیر ویژگی هاي اصلی این دو شیوه را با هم مقایسه می کند:

کایزن و هزینه یابی

هزینه یابی کایزنی یعنی حفظ سطوح هزینه فعلی براي تولید محصولات در جریان ساخت و انجام کـار سیسـتماتیک بـراي کـاهش مسـتمر هزینه ها تا سطح مطلوب و هدف آن پیگیري سرسختانه فعالیت هاي کاهش هزینه در تمام مراحل سـاخت و بـه منظـور کمـک بـه حـداقل کردن فاصله بین سود هدف و سود تخمینی است این رویکرد هم از نظر مفهومی و هم از منظر روش اجراء با مدیریت هزینه که در سیسـتم هزینه یابی استاندارد اعمال می شود، متفاوت است.


دو نوع هزینه یابی کایزنی کلی وجود دارد که هر کدام به زیربخش هایی قابل تفکیک است:

 • هزینه یابی کایزنی در سطح شرکت
 • هزینه یابی کایزنی براي محصول مشخص

اصولاً باید گفت که ثبات و ماندگاري در صحنه رقابت و بازرگانی نیازمند اصلاحات پیگیر و همیشگی است.

نتیجه گیري

پس نتیجه می گیریم که دراین روش هزینه یابی، طراحان طرح هاي محصول و فرآیند را زمانی تثبیت می کننـد کـه منـافع ناشـی از اجـراي فرآیند با بهترین کارآیی حاصل شود. همین طور کارکنان عملیاتی، هزینه یابی کایزن را زمانی اجرا می کنند که محصول در حـال تولیـد شدن است . بنابراین هزینه یابی کایزن بر خواسته هاي سازمان متمرکز می باشد. خواسته هایی که مدیران سیسـتم موجـود، بـراي کـاهش بهــاي تمــام شــده مــی تواننــد اجــرا کننــد.
و نهایتاً اینکه هزینه یابی کایزن از اهداف سودآوري دوره اي که بوسیله مدیریت ارشد سازمان ایجـاد مـی گـردد، ناشـی مـی شـود و بـراي کاهش بهاي تمام شده در روش هزینه یابی کایزن اصـلاحاتی در طـرح محصـول یـا فرآینـد تولیـد جـاري ایجـاد مـی کننـد همچنـین ایـن اصلاحات ناشی از بهبود فرآیندهاي ایجاد شده قبلی اسـت وموجب بهبـود عملکـرد ماشـین آلات، کـاهش ضایعات، افـزایش آمـوزش وانگیزه کارکنان جهت تشویق آنان براي شناسایی واجراي تعمیرات اضافی روزمره می گردد لذا مـی توانـد سـبب بهـود بهاي تمام شـده و کیفیـت عملکـرد شـود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *