آشنایی با مفهوم سازمان های فرایند گرا

امروزه مزیت رقابتی سازمان‌ها در گروی فرآیندهایی است که به مشتری خود ارائه می‌دهند. سازمانی که بتواند فرآیندهای خود را بهتر مدیریت کند، در این رقابت تجاری عملکرد موثرتری خواهد داشت. فرآیندها همه جا حضور دارند و همه‌ی سازمان‌ها بایستی تعدادی از فرآیندهای خود را مدیریت کنند. فرآیندهای کسب و کار آن دسته از فرآیندهایی را شامل می‌شوند که سازمان‌ها هنگام ارائه یک سرویس یا کالا به مشتری خود درگیرش می‌شوند. ... ادامه مطلب

هزینه یابی کایزن

تعیین قیمت تمام شده محصول، یک تخصص و فن است، رشته اي از دانش بشري است که تحت عنـاوین حسـابداري صـنعتی، حسـابداري مدیریت، اصول هزینه یابی و مواردي از این قبیل مطرح میشود. هزینه یابی از آن جهت به عنوان بازوي توانمند مدیریت محسوب مـیشـود که اطلاعات مؤثري در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، شرکت در مناقصـات، تخصـیص ظرفیـت هـاي تولیـدي بـه محصـولات سـودآور و راهبري، سرمایه گذاري جدید براي توسعه ظرفیت هاي تولیدي در اختیار مدیران عالی قرار میدهد. ... ادامه مطلب

طرح بهای تمام شده شرکت غذایی لبنی

در راستاي اجراي پروژه طراحي و پياده سازي سيستم بهاي تمام شده موضوع قرارداد فی مابین گزارش حاضر به عنوان طرح مفهومی سيستم بهاي تمام شده تهيه و ارائه گرديده است. تا ضمن بررسي طرح مبناي آموزش، استقرار و پياده سازي سيستم بهاي تمام شده قرار گيرد. اين گزارش براساس شناخت سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي شركت و محدوديت هاي حاكم بر آن، مباني و نيازهاي سيستم گزارشگري مالي و خواسته ها و رهنمود هاي مديران شركت تهيه گرديده است. ... ادامه مطلب

طرح بهای تمام شده هتل

در راستاي پياده سازي سيستم بهاي تمام شده موضوع قرارداد فی مابین گزارش حاضر به عنوان طرح مفهومی سيستم بهاي تمام شده تهيه و ارائه گرديده است. تا ضمن بررسي طرح مبناي آموزش، استقرار و پياده ­سازي سيستم بهاي تمام شده قرار گيرد.اين گزارش براساس شناخت سيستم­ هاي اطلاعاتي و عملياتي شركت و محدوديت ­هاي حاكم بر آن، مباني و نيازهاي سيستم گزارشگري مالي و خواسته ها و رهنمود هاي مديران شركت تهيه گرديده است. ... ادامه مطلب