مدل APQC

در دنیای امروز مبحث مدیریت فرایند های کسب و کار، مقوله ای است که تمامی سازمان ها به آن نیاز داشته و دیر یا زود به اهمیت و مزایای آن پی خواهند برد. در مسیر پیاده سازی و اجرای مدیریت فرآیند های کسب و کار، سازمان ها نیازمند مرجعی برای بهینه کاوی و الگو برداری دارند. ... ادامه مطلب