طرح بهای تمام شده هتل

در راستاي پياده سازي سيستم بهاي تمام شده موضوع قرارداد فی مابین گزارش حاضر به عنوان طرح مفهومی سيستم بهاي تمام شده تهيه و ارائه گرديده است. تا ضمن بررسي طرح مبناي آموزش، استقرار و پياده ­سازي سيستم بهاي تمام شده قرار گيرد.اين گزارش براساس شناخت سيستم­ هاي اطلاعاتي و عملياتي شركت و محدوديت ­هاي حاكم بر آن، مباني و نيازهاي سيستم گزارشگري مالي و خواسته ها و رهنمود هاي مديران شركت تهيه گرديده است. ... ادامه مطلب