شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات یا همان شاخص OEE ‏را می‌توان معادل ارزیابی عملکرد دارایی‌های فیزیکی و تجهیزات دانست. این شاخص، عملکرد هر تجهیز را اندازه‌گیری می‌کند و مشخص می‌کند این تجهیز تا چه اندازه عملکرد مناسب خود را داشته است. ... ادامه مطلب