طرح بهای تمام شده شرکت غذایی لبنی

در راستاي اجراي پروژه طراحي و پياده سازي سيستم بهاي تمام شده موضوع قرارداد فی مابین گزارش حاضر به عنوان طرح مفهومی سيستم بهاي تمام شده تهيه و ارائه گرديده است. تا ضمن بررسي طرح مبناي آموزش، استقرار و پياده سازي سيستم بهاي تمام شده قرار گيرد. اين گزارش براساس شناخت سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي شركت و محدوديت هاي حاكم بر آن، مباني و نيازهاي سيستم گزارشگري مالي و خواسته ها و رهنمود هاي مديران شركت تهيه گرديده است. ... ادامه مطلب