بهای تمام شده بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان (TDABC)

از آنجایی که مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت نتوانست به صورتی تأثیر گذار و پایدار خود را در محیط های تجاری و بازرگانی نشان دهد؛ نسل جدید تحقیقات مربوط به مدیریت بهای تمام شده در اواسط دهه 90 آغاز شد. نتیجه این تحقیقات مدل های جدیدی از هزینه یابی بود. مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان، گونه دیگری از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است به منظور سهولت بخشیدن به پیاده سازی و نگهداری سیستم های مدیریت بهای تمام شده طراحی گردیده است. ... ادامه مطلب