سیستم های پایه مالی

سیستم های حوزه مالی شرکت پوپک سیستم پارت , شامل 6 سیستم اصلی و 4 سیستم تکمیلی میباشد که در ادامه به توضیح هر کدام میپردازیم.

سیستم های اصلی

سیستم های تکمیلی

سیستم اندروید پخش و توزیع

بخش و توزیع مویرگی(سردوگرم)

بهای تمام شده محصول