هزینه یابی کایزن

تعیین قیمت تمام شده محصول، یک تخصص و فن است، رشته اي از دانش بشري است که تحت عنـاوین حسـابداري صـنعتی، حسـابداري مدیریت، اصول هزینه یابی و مواردي از این قبیل مطرح میشود. هزینه یابی از آن جهت به عنوان بازوي توانمند مدیریت محسوب مـیشـود که اطلاعات مؤثري در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، شرکت در مناقصـات، تخصـیص ظرفیـت هـاي تولیـدي بـه محصـولات سـودآور و راهبري، سرمایه گذاري جدید براي توسعه ظرفیت هاي تولیدي در اختیار مدیران عالی قرار میدهد. ... ادامه مطلب