معرفی سیستم

این نرم افزار وظیفه ثبت و کنترل اطلاعات تولید را به عهده دارد و هدف اصلی آن ثبت آمار تولید، ضایعات، توقفات و سایر اطلاعات تولید به تفکیک محصول تولیدی، خطوط و ماشین آلات تولید، شیفت های کاری و پرسنل می باشد. نرم افزار کنترل تولید و مواد بر اساس اطلاعات ثبت شده و مقایسه با اطلاعات نرم افزارهای مهندسی محصول، برنامه ریزی تولید و مواد، راندمان تولید و انحراف مصرف مواد اولیه و سایر گزارشات بهره وری را محاسبه می کند.

 

تنظیمات

در خصوص میزان دسترسی و سطوح تایید بر اساس چارت سازمانی تنظیماتی وجود دارد که امکان سطوح تایید و دسترسی را برای سازمان فراهم می سازد.

در خصوص آیتم 11 نحوه ثبت ضایعات را مشخص می کند که در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.

بخش فوق سطح دسترسی به کلیه امکانات کنترل تولید را جهت کاربران کنترل می کند.

 

مدل پیشنهادی Workflow

ابزارها و امکانات سیستم

1 – مبانی:

بخش مبانی شامل اطلاعاتی هست که در سازمان بررسی و تهیه گردیده و یک  بار در نرم افزار ورود اطلاعات می گردد. شامل موارد ذیل می باشد:

 • نوع ابزار:

در این بخش انواع ابزار مورد استفاده تولید کد گذاری ، گروه بندی و تعریف می گردند.کدهای تعریف شده می تواند با کدهای گروه بندی کالا در انبار متفاوت باشد.

 • مواد اولیه و ابزار الات مصرفی:

در این بخش مواد و ابزار الات مصرفی بر اساس گروه بندی که در قسمت قبل گفته شده تعریف می گردند.

 • پیش کد ردیابی:

برخی از تولیدات دارای فرمول مشخصی هستند، اما در هنگام ترکیب مواد اولیه طبق فرمول عموما تغییرات رخ می دهد. مثلا بخشی از مواد ترکیب شونده از کارخانه A خریداری شده و بخشی از همان مواد از کارخانه B خریداری می شود. در هنگام ترکیب و تولید تفاوت معنا داری بین مواد دو کارخانه وجود دارد. لذا هنگامی که اول شیفت این مواد از انبار تحویل وعملیات ترکیب صورت می گیرد به آن کد منحصر بفرد می دهند تا در طول مسیر قابل ردیابی و کنترل باشد.

 • تعریف قالب ها:

در این بخش قالب های مورد استفاده در تولید ثبت می گردند.

 • مبانی پرسنلی:

شیفتهای کاری ، گروه های کاری و انواع کارها در این بخش تعریف می گردند.

 • برنامه تولید:

برگه برنامه تولید شامل سه بخش می باشد:

اطلاعات اولیه: تاریخ شروع و خاتمه برنامه، نوع کالاهای تولیدی در این بخش ثبت می گردد.

در بخش میانی اطلاعات تولید شامل کالای برنامه ریزی شده جهت تولید و تعداد برنامه ریزی شده جهت تولید در مقطع زمانی ثبت شده، مشخص می گردد.

در بخش پایینی اطلاعات تولید به جزء مشخص می شود. به عبارت دیگر کالایی مشخص در تاریخ و شیفت مشخص با ماشین مشخص و در مرحله ای مشخص با جزئیات ثبت می گردد.

نکته: امکان اخذ برنامه براساس ثبت سفارش و اخذ مجوز تولید از طریق سفارش بازرگانی در نرم افزار وجود دارد.( منطبق با فرایندهای ذکر شده در بخش قبل)

ابزاری در بخش پایین برگه تعبیه گردیده است که عملیات ثبت جزییات برنامه را تسهیل می کند.

 • تشکیل پرونده:

در زمانی که سازمان نیاز به رهگیری کالا در کل پروسه تولید و نهایتا ارسال به مشتری دارد از این بخش استفاده می گردد. در زمانی که یک کالا برای مشتری ارسال می گردد، در صورت نیاز مشتری یا سازمان به داشتن کلیه اطلاعات آن کالای خاص شامل تاریخ تولید، اپراتورهای تولید، نوع مواد، تامین کننده مواد اولیه، ماشین الات و نوع آنها و… یک پرونده منحصر بفرد جهت ساخت کالا ایجاد و در کل مسیر این پرونده همراه کالا خواهد بود.

پس از تشکیل پرونده، برگه مربوطه پرینت گرفته می شود و در مراحل ایستگاه کاری به جریان می افتد. اطلاعات مربوط به تولید در برگه کاغذی ثبت و جهت ثبت در نرم افزار و پس از پایان عملیات به واحد مربوطه داده می شود.

 • ثبت آمار تولید:

 

در هر سازمان و بر اساس رویکرد هر سازمان روش های متفاوتی برای ثبت آمار تولید وجود دارد. در نرم افزار پیش رو سه روش جهت ثبت آمار تولید وجود دارد.

الف) ثبت آمار تولید اپراتور (اپراتور محور):

در فیلد نوع، می توان با انتخاب توقف یا خدمات، اطلاعات مربوط به توقفات یا انجام کارهای غیر تولیدی توسط اپراتور را ثبت نمود.

 ب) ثبت آمار تولید بر مبنای ماشین:

در برخی از ایستگاه ها که ماشین محوریت تولید دارد، عموما فرم ها بر مبنای ماشین و ماشین محور در خطوط تولید جریان دارند و لذا ثبت امار تولید بر مبنای ماشین خواهد بود.

در این حالت امکان همزمان ثبت بیش از یک اپراتور و بایک ماشین فراهم می باشد.

ج) تولید با محوریت ایستگاه کاری:

در برخی از سازمان ها قالب ثبت اطلاعات بر اساس ایستگاه کاری می باشد. در واقع خروجی ایستگاه حائز اهمیت می باشد و با خروجی ایستگاه، عملکرد آن مشخص می شود.

نکته بسیار مهم: در صورت شناسایی ضایعات و عوامل آن در حین فرایند، می بایست ضایعات در فرم های فوق ثبت گردد. در غیر اینصورت بایست در تعیین وضعیت ضایعات عملیات ثبت صورت پذیرد.

 • تعیین وضعیت ضایعات:

چنانچه سازمان در حین فرایند نوع ضایعات را بررسی نمی کند و بررسی آن در واحد کنترل کیفیت صورت می پذیرد از این بخش استفاده می کنیم.

این برگه توسط کنترل کیفیت تهیه و ضایعات نهایی می گردد.

 • پرونده کیفی:

 

برگه های تولید چنانچه در قبل گفته شد یا از مسیر تشکیل پرونده ثبت می گردند و یا از طریق برنامه تولید ( پرونده تشکیل نمیشود) در هر دو حالت می بایست از مسیر کنترل کیفیت عبور کرده و پس از تایید کنترل کیفیت، رسید انبار محصول گردند.

در اینجا وضعیت کالا مشخص و نهایتا ثبت قطعی می گردد.

در واقع کار ثبت عملیات تولید در اینجا به پایان می رسد و واحد انبار، محصول و ضایعات شناسایی شده را بر اساس برگه های کنترل کیفی رسید خواهد نمود.

کل مسیر کنترل تولید بصورت یک فرایند ترتیبی می باشد و با ورود به مرحله ای از تولید، می بایست مرحله قبل قطعا انجام شده باشد. بنابراین برگه امکان ثبت برگه نامربوط در نرم افزارغیر قابل انجام می باشد.

 • سایر موارد:

گزارش کار، تولید روزانه و مواردی که در بخش سایر مشخص شده است، امکاناتی است که در صورت نیاز سازمان قابل استفاده و بهره برداری می باشند. اما در روند و فرایند انجام عملیات تاثیری ندارند.

 • گزارشات:

گزارشات بنا به خواست سازمان ها و در هر سازمان متفاوت می باشد. در این نرم افزار تلاش شده است که در گزارشات از روش های نوین استفاده گردد. هوش تجاری و داشبورد مدیریت یکی از نوین ترین روش هایی است که مدیران سازمان می توانند از آن در جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. در ذیل نمونه هایی از گزارشات هوش تجاری آورده شده است: