راهنما
   • معرفی سیستم
   • تنظیمات
   • ابزارها و امکانات سیستم

این نرم افزار وظیفه ثبت و نگهداری و مدیریت بر فرایند طراحی محصول را بر عهده دارد. ثبت اطلاعات مواد اولیه و کمکی تشکیل دهنده محصول، فرایند تولید محصول، زمان ها و نفر ساعت مورد نیاز جهت تکمیل هر مرحله از تولید، کنترل اعتبار هر فرایند تولید و سایر اطلاعات مرتبط با محصول توسط این نرم افزار مدیریت و کنترل می گردد.

تنظیمات

در خصوص میزان دسترسی و سطوح تایید بر اساس چارت سازمانی تنظیماتی وجود دارد که امکان سطوح تایید و دسترسی را برای سازمان فراهم می سازد:

بخش فوق سطح دسترسی به کلیه امکانات مهندسی محصول را جهت کاربران کنترل می کند.

ابزارها و امکانات سیستم

1-مبانی:

بخش مبانی شامل اطلاعاتی هست که در سازمان بررسی و تهیه گردیده و یک  بار در نرم افزار ورود اطلاعات می گردد. شامل موارد ذیل می باشد:

 • مراحل تولید:

در این بخش کلیه مراحل تولید در سازمان تهیه می گردد.سپس پس از اطمینان از صحت داده ها ، در بخش بالایی نرم افزار کلیه مراحل تولید ثبت می گردد.

توضیح: مراحل ، کلیه فرایندها و فعالیتهایی است که در بخش تولید یک سازمان صورت میی گیرد.

در بخش پایینی صفحه می بایست کارگاه ، ایستگاه کاری و ماشین را به هر مرحله می بایست نسبت داد.در ادامه توضیحات کاملتری ارائه خواهد گردید.

 • فرمولهای تولید:

در این بخش فرمولهای هر تولید را بر اساس میزان مصرف آن در هر محصول ثبت می نمایید.عموما این بخش برای صنایع شیمیایی و صنایع غذایی کاربرد بیشتری دارد.

 • انواع ضایعات:

این بخش عموما در نرم افزار کنترل تولید و توسط واحد تولید تکمیل میگردد.اما در برخی از سازمانها ، واحد مهندسی متولی آن می باشد.

در این بخش امکان گروهبندی ضایعات وجود دارد. همچنین عامل ضایعات در واقع عواملی می باشد که باعث بوجود آمدن ضایعات است (مانند اپراتور و دستگاه).انواع ضایعات نیز حاصلضرب دکارتی گروهبندی ضایعات می باشد.

 • تعریف انواع توقفات:

در این بخش انواع توقفات قابل شناسایی در تولید ، شناسایی و ثبت می گردد.

 • تعریف کالاهای خاص:

کالاهایی که در مسیر تولید بصورت ثانویه و یا در شرایط خاص تولید می گردند ، ثبت می گردد.(مثال : ضایعات آلومینیوم یا چدن)

 • تعریف محصولات همراه:

گاهی در حین فرایند تولید، محصولات جانبی تولید می گردد. مثلا در حین فرایند تولید شیر کم چربی، خامه تولید میشود و یا پلیسه ناشی از فرایند تولید در ماشین کاری. این کالاها در بخش محصولات همراه ثبت می گردند.

 • تعریف گروه کالاهای قابل تولید:

گروه بندی کالا در بخش تهیه گزارشات کاربرد دارد. گروهبندی صحیح کمک می کند گزارشاتی بر اساس نوع گروه کالا در تولید تهیه گردد.

 • تعریف کالاهای قابل تولید:

امکان ایجاد گروهبندی و تعریف کالا در تولید فراهم می باشد. در واقع این امکان فراهم است که کد کالای تعریف شده در انبار با کد کالای تعریف شده در تولید و نوع گروهبندی آن مجزا باشد.

 • تعریف خطوط و ایستگاه کاری:

قبل از اینکه به این برگه بپردازیم، لازم است موارد ذیل در تعریف مبانی خطوط کاری، ایستگاه کاری رعایت شود.

الف) خط تولید: فرایند کامل تولید تا تهیه محصول نهایی یا نیمه ساخته می باشد

ب) ایستگاه کاری: بخشهایی در خط تولید که جهت شناسایی، کنترل، تهیه بهای تمام شده و… کد کالا تغییر میابد.

ج) مرحله کاری: ایستگاهها شامل مراحلی از کار می باشند که فعالیتی بر روی کالا انجام میشود، لیکن کد کالا تغییر نمیابد.

هر ایستگاه الزاما شامل حداقل یک مرحله کاری می باشد.

در این بخش کارگاه، خطوط تولید و ایستگاه کاری و ماشین آلات مستقر در هر ایستگاه کاری را مشخص می کنیم.

نکته مهم: در بخش تعریف خط تولید، نحوه ورود اطلاعات را می بایست درست و صحیح مشخص نمایید. این بخش در تهیه آمار تولید و استفاده آن در برگه های جمع آوری داده اهمیت زیادی دارد.

نحوه ورود اطلاعات در بخش آمار تولید به سه روش اپراتور محور ف ماشین محور و ایستگاه محور می باشد. در بخش کنترل تولید توضیحات کاملتری ارائه می گردد.

 • تعریف تجهیزات و ماشین آلات:

بخش ماشین/تجهیز توسط واحد تعمیرات و نگهداری تهیه می گردد.این بخشش در زیرسیستم های تعمیرات و نگهداری، برنامه ریزی و مهندسی محصول کاربرد دارد.

 • کالاهای تولید پیمانکار:

در این بخش کالاهایی که می بایست بر اساس دستور العمل کارفرما، توسط پیمانکار ساخته شوند مشخص می گردد.

در بخش 1 اطلاعات مربوط به محصول تحویلی از پیمانکار درج می شود.به عبارت دیگر کد کالایی که قرار است توسط پیمانکار تولید شود در این بخش درج می گردد.

در بخش 2 مشخص می گردد که جهت تولید یک واحد کالای مندرج در بخش 1، چه مواد اولیه و به چه میزان مورد نیاز می باشد. ضمنا چقدر از مواد اولیه مصرفی توسط پیمانکار بر اساس استاندارد محصول ضایعات می گردد.

این بخش توسط واحد مهندسی تهیه می گردد.

2 – برگه های عملیاتی:

 • برگه BOM

مواد اولیه ، کالاهای نیم ساخته، میزان مصرف هر کدام، مرحله مصرف (محل مصرف در OP) در این بخش ثبت می گردد. در صورت تغییر مصرف، امکان تغییر ورژن وجود دارد و ورژن های قبلی در قالب تاریخچه عملکرد (History) قابل نگهداری می باشند.

در بخش پایینی برگه امکان پیوست فایل های نقشه، درخت محصول، و کلیه مدارک و داکیومنتهای مرتبط با قطعه فراهم گردیده است.

ضمنا در زیرسیستم های  انبار و تدارکات روش های خرید مواد اولیه، نقطه سفارش، خرید مستقیم یا روش های تدارکات (استعلام کتبی، استعلام شفاهی، متولیان خرید، نحوه خرید، درج قیمت ها در روش های استعلام، فروشگاه ها یا تفصیلی های پیشنهادی)، رسید انبار قرنطینه، تایید یا رد کالا توسط کنترل کیفیت و… لحاظ گردیده است.

 • برگه OPC :

 

در این برگه مراحل انجام کار و تولید ثبت می گردد. میزان نفر ساعت مورد نیاز، میزان تولید در یک بازه زمانی مشخص، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در برگه درج می گردد.

این برگه به 4 بخش تقسیم شده است:

در بخش بالایی اطلاعات کامل کالا را دریافت می نماید. کد کالا، کارگاه، ایستگاه، خط تولید و مرحله در این بخش تعریف می گردد.

در بخش تحقیق و توسعه اطلاعات زمان سنجی که بروز تهیه گردید است (اخرین زمانسنجی و کار سنجی) پر می گردد. واحد برنامه ریزی بر اساس اخرین وضعیت برنامه ریزی کرده وعملیات تولید صورت می گیرد.

نکته: در شرکت های پروژه محور این بخش قابل استفاده نمی باشد و بعد از اجرای پروژه و بر اساس زمان واقعی انجام کار این بخش تهیه می گردد.

این بخش در زمان تحقیق بر روی تولید یک محصول جدید و توسط واحد مهندسی تهیه می گردد. در تولید بر مبنای پروژه نیز این بخش از اطلاعات تهیه و در فرم مربوطه قرار می گیرد. در واقع اولین براورد و اطلاعات مورد نیاز در بخش زمان سنجی و کارسنجی توسط واحد مهندسی در این بخش قرار می گیرد. پس ازاجرای کار و تولید می توان زمان براوردی توسط واحد مهندسی را با زمان واقعی اجرای کار مقایسه نمود.

اخرین بخش از قسمت OPC مربوط به واحد برنامه ریزی می باشد.واحد برنامه ریزی در دوره های مشخص زمان سنجی نموده و بر اساس مستندات خود این بخش از فرم را تهیه می نماید .اختلاف زمانی این بخش با بخش تولید واقعی می تواند مبنایی جهت تهیه گزارشاتی از روند بهبود تولید در سازمان و یا بر عکس باشد.همچنین این بخش می تواند مبنایی جهت پرداخت آکورد یا پاداش به پرسنل باشد.

 • سایر موارد در برگه OPC :

محصولات تولیدی که همراه با تولید اصلی صورت می گیرد در این بخش ثبت می گردد. به عنوان مثال برای تولید شیر اسکیم می بایست چربی شیر حذف گردد. با این حال همزمان با تولید شیر اسکیم، خامه نیز تولید می گردد.

در بخش ماشین های جایگزین می توان ماشین هایی با قابلیت و تولید مشابه را در این بخش درج نمود و نیاز به ایجاد OPC  مجزا نمی باشد.

 • تعریف OPC برای محصولات بصورت گروهی:

هر چند هر کالا عموما دارای OPC متفاوت می باشد. ولی در صورت تشابه زیاد می توان از ایجاد گروهی و بر اساس گروه کالا عملیات را انجام داد.

 • تعریف کالاهای مشابه:

در خیلی از موارد برای کالایی BOM  تعریف شده، اما از مواد اولیه و نیم ساخته مشابه استفاده می گردد. به عنوان مثال در کالایی می بایست از پیچ گالوانیز استفاده گردد. اما بدلیل نبود کالا در انبار و یا عدم تعهد پیمانکار این امر صورت نمی پذیرد. بنابراین به دلیل اینکه کار متوقف نشود از پیچ ساده (سیاه) استفاده می گردد. کالای و مواد مشابه جایگزین دراین بخش ثبت شده تا در هنگام محاسبه بهای تمام شده، قابلیت جذب هزینه  کالاها و مواد مذکور صورت پذیرد.

3 – گزارشات:

در نرم افزار امکان تهیه گزارشات خاص مشتری با فیلترهای وسیع و بر اساس نیاز سازمان تعبیه شده است. همچنین قابلیت ارسال به اکسل در کلیه گزارشات فراهم شده است.