سیستم های مدیریت کارخانه

سیستم های حوزه مدیریت کارخانه شرکت پوپک سیستم پارت شامل 5 سیستم اصلی میباشد که در ادامه به توضیح هر کدام میپردازیم.

سیستم اتوماسیون اداری